top of page

לחש לחימום הדבק בין השמות לדברים 

 

אילאיל מִלמלה מנומנמת

ריצ'רץ' זִפּזףּ

מַלמלה הִשתלשלה

ציצי מהמם בִצבץ

 

צַמצם הִבהב 

מִצמץ קליק קליק 

ולִבלבה הבלבלה

 

דִקדוק חִלחל 

צִמצם נִצנוצים                

לִכלך לִקלק

מִשמש פִלפל

 

פִלפול טִלטל קנקן

 

קנקן גִמגם ממורמר

גִמגום זִרזף גִרגורים

שמות פרחו מהמדבר   

ויקראו אל הדברים 

 

פַמפם פונפון

פַצפצ פַקפק

בַזבז סומסום

סַלסל פַספס

 

זַפּזֶפּ פִּיצפּיצ

דַשדֵש כַפכף

כַחכח פִקפוק

נַדנד דַכדך

בֹמבום דַגְדַג

צַפצף קומקום

לַפְלַף דַרְדַר 

צַלצל קְרקר

גַלְגֵל זַלְזַל

רַפְרֵף דַפְדַף

 

זוזי ברברה

גם את גמעת מחתחתול

בעבוע בוע בוע                                     

יפיופות מעורערות

מנפנפות קעקוע

 

תלתל נִפנף קשקש

עיר בעוֹר

תוֹר נפיש

פחקוסים וקסלוחים

בננה באמ פם

בננה באם פם

אתיופית שקלה לי

בננה באמ פם          

 

צרצר קִרקף פרפר

שמות פרחו מהדברים

ויקראו: דבֶּר מדבר  

 

בקבוק שִקשק

זַרזיף טִפטף

דֹלדלו גרוגרות

 

 סופסוף הלִקלוק משגשג 

 

שמנמנות

נותנות לתלות

מִשמשים בסלסילות

 

סטיק טרטר

פִרפור לַבְלַב

שִפשוף עפעף

אספסוף בכרכרה

קִרִקֹש חַלחולת

 

נַחנח בכפכפים בִמבם

יהיה נִקנוק ברִפְרַף?

 

כן או לא

שבשבת מסבסבת      

כן, לא , כן, לא

שבשבת קלוקלת

למה לא גם וגם

 

מה אתה טומטום

גם בולבול  גם פִשפוש

זִגזָג ברברי

בומבום דָגְדָג?

גם זרזיר גם צוצלת

גם צִלצַל גם צִנצנת         

גם דִנדון גם גנוגנת

גמגם טושטוש

טיפטיפ שלוק שלוק

 

שקשוקה לקרקס

חַרְחֵר במגרטה 

טַאטאו  גולגולים 

סע סע

 

קודקוד אס אס 

נִשנש בונבון בדמדומים

תִקתק ס.מ.ס

 

עלעל רִפרף

ברבור הִנהן

נענע שִכשכה

 

צַרצר הִרהר

הִרהר צִקצק        

מסמר הִבהב

ספסל  פִצפץ   

 

גולגולת הִמהמה 

הם לא מהדהדים     

האור עומעם

היום מֹזמז

אז מה מקרקרים

 

 

 

*

 

 

bottom of page