העצמים מרקדים מפעימה לפעימה.

מתקבצים פעם ונפרדים פעם,

ולא ימלטו בשום פנים

מהיותם מקובצים או מפורדים,

כי העולם הוא תא עצב.

סוג של מוליך

בחוג של עצבים מתהוללים.